Jesteś tutaj

10.11.2017 - MASZYNISTA PAROWYCH POJAZDÓW TRAKCYJNYCH – EGZAMIN

za stroną Muzeum Techniki i Przemysłu Kolejnictwa w Jaworzynie Śl.

Muzeum Kolejnictwa na Śląsku informuje, że dnia 10.11.2017 r. przeprowadzone zostaną przez Komisję TO6.515.253.2015.2.ŁP egzaminy kwalifikacyjny, weryfikacyjny i okresowy na stanowisko Maszynisty Parowych Pojazdów Trakcyjnych.
 
Informujemy, że egzaminy mają charakter otwarty i zapraszamy do udziału wszystkich chętnych, którzy spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 30 XII 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych pojazdów kolejowych.
 
Wszelkie zapytania dot. egzaminu prosimy kierować na adres e-mail: rezerwacje@muzeatechniki.pl
 
Prosimy również zapoznać się w warunkami dot. ew. kandydatów do egzaminu,
 
Opłata egzaminacyjna wynosi 2 500.00 zł 
 
Termin nadsyłania zgłoszeń i wniosków: 1.11.2017 r.
 
Termin dokonywania wpłat: 1.11.2017 r.
 
Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji nadesłanych dokumentów oraz odmówienia przystąpienia do egzaminu.

WYBRANE WARUNKI DLA KANDYDATÓW

Na podstawie Rozporządzeniq Ministra Infrastruktury z dn. 30 XII 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych pojazdów kolejowych.

 1. 1. Na stanowisku kolejowym może być zatrudniona osoba pełnoletnia, która:

1) posiada wymagane wykształcenie na danym stanowisku kolejowym;

2) posiada zdolność fizyczną i psychiczną, potwierdzoną orzeczeniem lekarskim wydanym przez uprawnionego lekarza;

3) odbyła wymagane przygotowanie zawodowe na danym stanowisku kolejowym;

4) zdała egzamin kwalifikacyjny przed komisją egzaminacyjną, potwierdzony świadectwem zdania egzaminu kwalifikacyjnego;

5) zdała inny egzamin kwalifikacyjny, wymagany przy dodatkowych czynnościach na danym stanowisku kolejowym, potwierdzony odpowiednim świadectwem zdania egzaminu kwalifikacyjnego;

6) uzyskała autoryzację do pracy na danym stanowisku kolejowym;

7) posiada wydane przez pracodawcę upoważnienie do wykonywania czynności na danym stanowisku kolejowym potwierdzające znajomość specyficznych warunków pracy na tym stanowisku;

8) posiada staż pracy na innym stanowisku kolejowym lub przy wykonywaniu określonych czynności, jeżeli dla danego stanowiska kolejowego jest on wymagany;

9) posiada dodatkowe uprawnienia, jeżeli do wykonywania określonych czynności na danym stanowisku kolejowym są one wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

 

 1. Do odbycia przygotowania zawodowego może być dopuszczona osoba, która posiada:

 

1) dyplom lub świadectwo potwierdzające wymagane wykształcenie;

2) dokumenty potwierdzające staż pracy na innym stanowisku kolejowym lub przy wykonywaniu określonych czynności, jeżeli dla danego stanowiska kolejowego są wymagane;

3) orzeczenie lekarskie potwierdzające zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania pracy na określonym stanowisku kolejowym, wydane przez uprawnionego lekarza.

 

 1. Przygotowanie zawodowe obejmuje:

 

1) szkolenie teoretyczne – polegające na zorganizowanym grupowym lub indywidualnym – w toku samokształcenia – zdobywaniu wiadomości w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności na danym stanowisku kolejowym, określonym programem przygotowania zawodowego i programem szkolenia, zakończone uzyskaniem dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia teoretycznego w przypadku, gdy szkolenie to było wymagane w programie przygotowania zawodowego;

2) staż stanowiskowy – polegający na zapoznaniu z pracą na danym stanowisku kolejowym, której znajomość jest niezbędna do samodzielnego wykonywania czynności objętych przygotowaniem zawodowym;

3) szkolenie praktyczne – polegające na zorganizowanym zdobywaniu umiejętności praktycznych i poznaniu zakresu obowiązków poprzez wykonywanie czynności w określonej komórce organizacyjnej pracodawcy, na określonym stanowisku kolejowym, pod nadzorem wykwalifikowanego pracownika (opiekuna);

4) zajęcia próbne – polegające na samodzielnym wykonywaniu czynności lub ich części na stanowisku kolejowym pod nadzorem opiekuna.

 

 1. 1. Pracownik odbywający przygotowanie zawodowe dokumentuje jego przebieg w dzienniczku, w którym powinien w szczególności wymienić:

 

2) dla stanowisk kolejowych: prowadzący pociągi lub pojazdy kolejowe oraz pomocnik maszynisty pojazdów trakcyjnych – jednostki organizacyjne i typy pojazdów kolejowych z napędem, na których odbywało się przygotowanie zawodowe, oraz podać liczbę przejechanych kilometrów na tych pojazdach, z wyjątkiem pojazdów kolejowych specjalnych, które nie są przeznaczone do samodzielnej jazdy po czynnych torach kolejowych, dla których należy podać liczbę godzin pracy na danym typie pojazdu kolejowego na torze zamkniętym.

 1. Odbycie przygotowania zawodowego potwierdza w dzienniczku kierownik jednostki, w której się ono odbywało.

WYBRANE WARUNKI KWALIFIKACYJNE

Na podstawie Rozporządzeniq Ministra Infrastruktury z dn. 30 XII 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych pojazdów kolejowych.

 

 1. Kwalifikacje wymagane od kandydatów do egzaminu:

Wariant A

 1. Wykształcenie – co najmniej średnie po ukończeniu kształcenia w zawodach lub na

kierunkach, w których programy nauczania zawierają zagadnienia z zakresu budowy

pojazdów szynowych, mechaniki, elektroniki lub elektryki oraz po uzyskaniu

odpowiednio tytułu zawodowego technika, świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w

zawodzie na poziomie technika, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na

poziomie technika lub dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 1. Zawodowy staż pracy – 6 miesięcy na stanowiskach związanych z utrzymaniem,

naprawą lub eksploatacją pojazdów kolejowych.

Wariant B

 1. Wykształcenie – co najmniej zasadnicze zawodowe.
 2. Zawodowy staż pracy – rok na stanowiskach związanych z utrzymaniem, naprawą lub

eksploatacją pojazdów kolejowych.

 1. Program przygotowania zawodowego.
 2. Staż stanowiskowy i szkolenie praktyczne – według programu pracodawcy, przy czym

wymagane jest odbycie modułu szkolenia obejmującego pracę przy czynnościach

prowadzącego pociągi lub pojazdy kolejowe bez prawa do prowadzenia pociągu lub

pojazdu kolejowego w wymiarze co najmniej 60 dni.

 1. Szkolenie teoretyczne – według programu pracodawcy.
 2. Zajęcia próbne – prowadzenie pociągu lub pojazdu kolejowy pod nadzorem – 20 dni.

III. Zakres egzaminu kwalifikacyjnego:

 1. Egzamin praktyczny – umiejętność:

1) wykonywania czynności przygotowania do pracy i zdania po pracy pojazdu

kolejowego;

2) prowadzenia pojazdu kolejowego po linii kolejowej;

3) wstępnych oględzin technicznych pociągu i obsługi hamulca;

4) lokalizowania i wykrywania usterek w poszczególnych obwodach i urządzeniach;

5) obsługi aktywnych systemów zabezpieczeń i urządzeń radiołączności;

6) prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej i naprawczej.

 1. Egzamin teoretyczny;

1) część pisemna – opracowanie tematów lub rozwiązanie testu z zakresu konstrukcji i

obsługi pojazdów kolejowych;

2) część ustna – znajomość:

 1. a) konstrukcji pojazdu kolejowego,
 2. b) przygotowania do pracy i zdania po pracy pojazdu kolejowego,
 3. c) działania i obsługi hamulców stosowanych w pojeździe kolejowym,
 4. d) obwodów i urządzeń,
 5. e) sposobu lokalizowania i usuwania przyczyn wadliwej pracy,
 6. f) obsługi aktywnych systemów zabezpieczeń i urządzeń radiołączności,
 7. g) wymaganych instrukcji oraz regulaminów wewnętrznych,
 8. h) sygnalizacji i organizacji ruchu.

Stowarzyszenie Hobbystów Kolejowych